Geheimhouding

De ondergetekende, SPENDLESS - NGX3 BV, zich sterk makende voor haar bestuurders of zaakvoerders, aangestelden en werknemers aan wie zij een gelijkaardige verplichting zal opleggen, verbindt er zich toe om een strikte geheimhouding in acht te houden ten aanzien van de vertrouwelijke informatie van de informatieverstrekkende partij.

De geheimhoudingsverbintenis strekt zich enkel uit tot die informatie die SPENDLESS - NGX3 BV te weten komt in het kader van de overeenkomst tussen partijen waarbij telecomgegevens ter beschikking worden gesteld van SPENDLESS - NGX3 BV en dus vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld.

Voormelde geheimhoudingsplicht moet te allen tijde in acht genomen worden, zowel tijdens de overeenkomst tussen informatieverstrekkende partij en SPENDLESS - NGX3 BV als na de beƫindiging ervan.

Ook ten aanzien van de verkregen informatie van verbonden ondernemingen of klanten van de informatieverstrekkende partij zal SPENDLESS - NGX3 BV dezelfde geheimhoudingsverplichting moeten respecteren in zoverre die informatie haar in het kader van haar contractuele opdracht ter kennis is gekomen.

Voorts verbindt ondergetekende zich ertoe de vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt, namelijk het bereiken van voldoende inzicht om de klant op een grondige manier te kunnen informeren.

Deze informatie zal SPENDLESS - NGX3 BV op geen enkele wijze gebruiken in eigen voordeel. Daarnaast gaat ze de verbintenis aan om de informatie niet aan derden door te geven, tenzij er een voorafgaande schriftelijke toestemming is van de informatieverstrekkende partij.

Wel mag de informatie doorgegeven worden aan de eigen medewerkers van SPENDLESS - NGX3 BV voor zover als nodig voor de realisatie van het doel van de informatieverstrekking. Nog is het toegelaten de informatie door te geven indien dit opgelegd wordt door een dwingende wettelijke regeling, maar slechts na voorafgaande kennisgeving aan de informatieverstrekkende partij.

Ondergetekende verbindt zich tot de vernietiging dan wel de teruggave van alle vertrouwelijke informatie op het eerste verzoek van informatieverstrekkende partij en dit zowel tijdens de overeenkomst als na de beƫindiging ervan. Dit geldt niet voor de informatie die noodzakelijk is voor de boekhouding van SPENDLESS - NGX3 BV.

Het is SPENDLESS - NGX3 BV evenals de informatieverstrekkende partij niet toegelaten vertrouwelijke informatie te communiceren via publicaties of te delen met derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze verbintenis wordt beheerst door het Belgische recht. Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank van Kortrijk.