Verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Tenzij anders overeengekomen zijn alle verbintenissen die door onze firma SPENDLESS - NGX3 BV worden aangegaan onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die met de klant wordt afgesloten. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op documenten van de klant.

Offertes – bestellingen – correspondentie

De bestellingen van onze klanten worden slechts als definitief beschouwd na een uitdrukkelijke aanvaarding door een persoon daartoe gemachtigd door SPENDLESS - NGX3 BV. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle correspondentie (facturen, berichten, rapporten, …) haar elektronisch worden verstuurd, via niet beveiligde e-mail, en dit naar het adres van de contactpersoon van de klant vermeld op de site van SPENDLESS - NGX3 BV. Die correspondentie kan in geval van betwisting als bewijs dienen.

Leveringsmodaliteiten

Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde duur van één (1) jaar of meerdere jaren en kan slechts na uitdrukkelijk akkoord (tenzij anders overeengekomen in het samenwerkingscontract) daartoe verlengd worden. De verplichtingen van SPENDLESS - NGX3 BV worden evenwel opgeschort tot op het moment van de betaling van de abonnementsprijs door de klant. Vanaf dat ogenblik krijgt de klant toegang tot de programma’s van SPENDLESS - NGX3 BV.

Betaling

De betaling van de prestaties geschiedt bij wijze van vooruitbetaling. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap te Ronse, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op overeenkomstig de bepalingen van de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldag van de factuur. Bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, onverminderd het recht van SPENDLESS - NGX3 BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SPENDLESS - NGX3 BV is in alle geval beperkt tot maximaal het bedrag aan vergoedingen ontvangen voor de prestaties die als gebrekkig zou worden weerhouden. In geen geval is SPENDLESS - NGX3 BV aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. In geval van aansprakelijkheid van SPENDLESS - NGX3 BV wegens laattijdige dienstverlening, is de schade beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen vergoeding. Tenzij anders overeengekomen zijn de leveringstermijnen niet bindend.

Verbreking – opzegging

Bij voortijdige beëindiging van het abonnement door de klant blijft de klant de integrale abonnementsprijs verschuldigd, bij wijze van verbrekingsvergoeding.

Bevoegdheid

Alle overeenkomsten afgesloten met SPENDLESS - NGX3 BV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.