Privacy

SPENDLESS - NGX3 BV verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen, onder naleving van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Akkoord gebruiker

Door deze website te gebruiken en/of persoonsgegevens naar SPENDLESS - NGX3 BV te verzenden, gaat u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord met de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze die wordt aangegeven in deze Verklaring.

2. Gegevens die door SPENDLESS - NGX3 BV worden verzameld

Uw persoonsgegevens worden door SPENDLESS - NGX3 BV verzameld wanneer u gebruik maakt van de applicatie van SPENDLESS - NGX3 BV, zich hiervoor registreert, of op enige andere wijze met SPENDLESS - NGX3 BV communiceert.

3. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens door SPENDLESS - NGX3 BV worden verwerkt

Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze  worden opgenomen in de interne databank van SPENDLESS - NGX3 BV en zullen niet worden doorgegeven aan derden. SPENDLESS - NGX3 BV neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van deze persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Uw persoonsgegevens zullen door SPENDLESS - NGX3 BV uitsluitend worden aangewend om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren en met name te gebruiken voor volgende doeleinden:
  • ter uitvoering van de opdracht en taken van SPENDLESS - NGX3 BV aan de klant die de persoonsgegevens ter beschikking stelt;
  • ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SPENDLESS - NGX3 BV met het oog op een optimalisatie van haar dienstverlening, het verkrijgen van betere voorwaarden van telecommunicatiebedrijven,...

4. Gebruik van Cookies

Met het oog op de verbetering van de dienstverlening maakt deze Website gebruik van Cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst, teneinde de communicatieverzending te vergemakkelijken of een door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te kunnen uitoefenen. Aan de hand van die cookies kan de Website uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. De gebruiker wordt er op gewezen dat, wanneer hij de installatie van cookies op de harde schijf van zijn computer zou weigeren, mogelijks bepaalde pagina’s en/of diensten van de Website voor de gebruiker niet toegankelijk zullen zijn.

5. Rechten van de gebruiker

Als gebruiker van deze Website hebt u het recht:
  • te weten welke persoonsgegevens SPENDLESS - NGX3 BV van u verzamelt en deze te bekijken;
  • om onvolledige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of bij te werken;
  • om SPENDLESS - NGX3 BV te verzoeken geen persoonsgegevens meer van u te verwerken voor direct marketing of voor marktonderzoeken.
  • om zich op elk ogenblik kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden door het richten van een schriftelijk verzoek hiertoe aan SPENDLESS - NGX3 BV op onderstaand adres.

Indien u als gebruiker voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via volgende coördinaten: SPENDLESS - NGX3 BV, Industriepark De Bruwaan 41C 9700 Oudenaarde (BELGIUM), met zetel te Oudenaarde (BELGIUM), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 47.075 (RPR Oudenaarde).

6. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

SPENDLESS - NGX3 BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving huidige Privacyverklaring te wijzigen en/of personen de toegang tot deze Website te ontzeggen. U wordt aangeraden deze Privacyverklaring periodiek na te slaan op eventuele wijzigingen.